สนง.พมจ.ระยอง เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช