มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง”