แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35

แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคมคนพิการ
การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรา 35 ได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้

แบบสำรวจความต้องการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ตัวอย่างเอกสารสำหรับการขอใช้สิทธิม.35

หนังสือยืนยันการแสดงสิทธิคนพิการ

แบบสรุปรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิตามมาตรา 35

เอกสารสำหรับยื่นขอหนังสือรับรองคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

 

เอกสารสำหรับยื่นต่อสำนักงานจัดหางาน

3.การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ

7.การช่วยเหลืออื่นใด