ศูนย์บริการข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสังคมของ พม.

ข้อมูลด้านสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดระยอง

ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ทางสังคมที่มีตัวชี้วัดที่เป็นสากล

 1. ดัชนีทุนมนุษย์
 2. ดัชนีพัฒนามนุษย์
  – ดัชนีพัฒนามนุษย์ของไทย ประจำปี 2563
  – รายงานสรุปผลการเข้าร่วมเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ ของ UNPD
  รายงานการพัฒนามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2562
 3. ดัชนีความก้าวหน้าของคน
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2563
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2562