fdasfsdfa

014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน (17 กระบวนงาน)
1. การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ ฯลฯ
2. การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
3 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)
4. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)
5. การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
6. การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
7. การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
8. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
9. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
11. การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
13. การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม
14. การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
15. การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร (1)
16. การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน (1)
17. ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม