fdasfsdfa

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าหมึกพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ที่ชำรุดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกะเป๋าเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าหมึกพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง