fdasfsdfa

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการเด็กฯ โดยวิธีเฉาะเจาะจง