fdasfsdfa

ITA ปี 2563

ITA ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน (17 กระบวนงาน)

014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน (17 กระบวนงาน)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
1.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (6 เดือน) ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
2.รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
3.รายงานจัดสวัดิการเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ปี
พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)

016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ความพึงพอใจการให้บริารปี พ.ศ.2562

017 E – Service
ช่องทางการให้บริการของ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ระยอง

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดปี พ.ศ.2563
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)

2.แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 256 – มีนาคม 2563)

3.แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)
4.แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563)

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
1.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
2.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)
3.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)
4.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563)

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี พ.ศ.2563
1.สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
2.สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)
3.สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562
1.รายงานผลการดำเนินงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดู ประจำปี พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562)
2.รายงานผลการดำเนินงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดู ประจำปี พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 – มีนาคม 2562)
3.รายงานผลการดำเนินงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดู ประจำปี พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562)
4.รายงานผลการดำเนินงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดู ประจำปี พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2562 – กันยายน 2562)