ศูนย์บริการคนพิการ

 

9Society

นายปรีชา ภู่พันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ

              10Society                                         12Society

    นางมาลวิกา สง่าประโคน                                           นางสาวจงกล วิเชียรโรจน์

             นักพัฒนาสังคม                                                          นักวิชาการ การเงินและบัญชี

                                                   

นางสาวดวงแก้ว ศิลปรุ                                           นางสาวฐาปนีย์ ธาดาแก้วเจริญ

      นักพัฒนาสังคม                                                                                นิติกร พก.

                                                     

  นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์                                            นางสาวสุวภัทร ชาญด้วยวิทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                            นักสังคมสงเคราะห์

นายสมยศ วงศ์ไพศาล

พนักงานขับรถยนต์ (พก.)