กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาทิพย์  ภูธนะกูล

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                                     

นางสาวโชติกา   ธำรงลักษณ์กุล                           นางสาวคนึงนิต  พงษ์สินทรัพย์

     นักพัฒนาสังคมชำนาญการ                                          นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

                                          5Society

นางสาวรวิวรรณ  พวงสำลี                                    นางสาวปาริชาติ  บรรดาศักดิ์

  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ                                                      นักพัฒนาการเด็ก

6Society                                  4Society

นางสาวภัทรชนก  กุ้งมะเริง                                     นางสุวารี   พันธุ์สังวรณ์

           นักพัฒนาสังคม                                                                    พี่เลี้ยงเด็ก

8Society

นางสาวบุษยา   พลลาภ

นักพัฒนาสังคม

    ja                            

       นางสาวสุวารี  รักสกุล                                         นายรังสรรค์   พสุทันท์

       เจ้าหน้าที่การค้ามนุษย์                                  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯเพื่อป้องกัน

                                                                                          การกระทำความรุนแรงครอบครัว

             

      นายภาณุพงศ์  จาดนอก                                         

 เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลเด็กแรกเกิด