กลุ่มนโยบายและวิชาการ

นางอุทัยวรรณ  พลสมัคร

         หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

      2policy                                                                

นางสาวสุนีรัตน์  สิงหเสมานนท์                               นางสาวณัฐนียา  ธรรมสุนทร

     นักพัฒนาสังคมชำนาญการ                                          นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

                                   

      นายจตุพล  ทองสกล                                            นางสาวณัฐนียา  ธรรมสุนทร

  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ                                                            นิติกร  (สป.)

                                               

นางสาวณัฐธิดา    อร่ามสุวรรณ                                    นางสาวชนิศา  เรื่อศรีจันทร์

        นักพัฒนาสังคม                                                     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์