โครงการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด เป็นเงินจานวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ผ่านไปยังแม่ของเด็ก ซึ่งสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์สาหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจานง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

คุณสมบัติ

1. เด็กแรกเกิด :

1.1 เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

2. หญิงตั้งครรภ์ :

2.1 มีกาหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

2.2 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้

1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ฯ (แบบ ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

4. สาเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1

5. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)ที่ได้รับการรับรองแล้ว

6. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

การรับเงิน

1. รับเงิน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
2. รับเงิน ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
3. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นาสาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น – เข้าบัญชี
ผู้เลี้ยงดูเด็กได้)
หมายเหตุ กรณีมอบอานาจในการรับเงิน ให้นาหนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจมายื่นด้วย


ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับโครงการ

ดาวน์โหลดฟอร์ม

[wpfilebase tag=list tpl=data-table pagenav=1 num=20 /]