- Rayong

(No title)

014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

Calendar

CSR

ITA ปี 2563

ITA ปี 2563

ITA ปี 2564

ITA ปี2563

Link

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

การจ่ายเงินเยี่ยวตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

การรายงานการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2559

ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม จ.ระยอง ปี 60

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

คนพิการ

ครอบครัว

งบทดลองของ สนง.พมจ.ระยอง

จัดซื้อจัดจ้าง

ฐานข้อมูลกฏหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตรากระทรวง

ติดต่อเรา

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)

ประวัติสำนักงาน

ผู้สูงอายุ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มติ ครม.

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

รวมเอกสารการทำงานด้านครอบครัว

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รับสมัครงาน

รายงานการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

รายงานการประชุม (กสจ.)

รายงานการประชุมทั้งหมด

รายงานสถานการณ์ทางสังคม

รายงานสถานการณ์ทางสังคม ปี 2560

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ศูนย์บริการข้อมูลด้านสังคม

ศูนย์บริการข้อมูลทางสังคมจังหวัดระยอง

ศูนย์บริการคนพิการ

สรุปข่าว พมจ. ระยอง ประจำเดือน

สวัสดิการ

สารสนเทศ

หนังสือแบบรายงานจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

เช็คสถานะผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กและเยาวชน

เอกสารจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง+powerpoint

เอกสารที่ใช้กู้ยืนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านครอบครัวฯ ปี 2560 วันที่ 10 ก.พ. 2560

เอกสารองค์กรสาธารณประโยชน์

แนวทางการดำเนินงาน ศพค. ปี 2559

แบบฟอร์มคนพิการ

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

แบบฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มสำหรับเด็ก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

แบบสำรวจนักสังคมสงเคราะห์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงาน

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ปี 2560-2564

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงสร้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง ในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ITA

Related Posts